“เด็กออทิสติก”

ดารินทร์  สิงห์สาธร

 

                ออทิสติก  คือ  โรคที่มีความผิดปกติในสมองทำให้พัฒนาการล่าช้าส่งผลทำให้มีความย่อ- หย่อนของประสาทการรับรู้  พูดช้า  และแยกตัวออกจากสังคม  เล่นของเล่นซ้ำๆ  ซึ่งความย่อหย่อนนี้  จะไปขัดขวางการแปรผลของข้อมูลที่รับรู้จากสายตา  การได้ยิน  และการรับสัมผัสอื่นๆ  ที่ผิดพลาดจากปกติ  มีผลต่อการพัฒนาการ  การพูด  และการสื่อสารอย่างมากเราจึงเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า  “เด็กออทิสติก”  ซึ่งมีสาเหตุของโรคแบ่งได้ดังนี้ :-

1.มีพยาธิสภาพที่ผิดปกติในสมอง  จึงเป็นเหตุให้เกิดอาการเฉพาะออกมา  ซึ่งพบเด็กออทิสติกร่วมกับเด็กที่มีเนื้อสมองอักเสบในวัยทารก  การชัก  หรือจากเด็กที่มีแม่เป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์  คลื่นสมองผิดปกติ  30-40%  และมีซีโรโตนินสูงกว่าเด็กอื่น

2.ไม่มีพยาธิสภาพชัดเจน  แต่มีผลกระทบต่อการทำงานของสมองโดยผ่านทางสารเคมีที่มีระดับผิดปกติ

3.กรรมพันธุ์  อาจเป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลัง  ครอบครัวที่เป็นออทิสติกรุ่นต่อไปมีโอกาสเกิดมากกว่าคนปกติ เท่า  ปัจจุบันกำลังค้นคว้าหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่

 

อายุที่เริ่มมีอาการ?

                บางรายพบอาการในช่วง  1  ปีแรก  แต่ส่วนใหญ่จะพบพัฒนาการที่ผิดปกติประมาณ  1-2  ปี  บางรายจะเริ่มมีความผิดปกติเมื่ออายุ  3-4  ปี  ทั้งนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของตัวโรคเอง  หรือเกิดจากการที่พ่อแม่เห็นความผิดปกติชัดเจนขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องภาษา และการเล่นที่แยกตัว  ไม่เข้า-สังคม  ไม่สบตา  หรือสบตาน้อย   ทั้งๆ  ที่เด็กโตขึ้น  และเด็กอื่นสามารถทำได้แล้ว

 

เพศ

                พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง  แต่ก็เคยมีรายงานพบเด็กออทิสติกในครอบครัวเดียวกัน  2  คน  ชาย  1  คน  และหญิง  1  คน  ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พบโรคนี้ในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 

พฤติกรรมที่พบร่วมในเด็กออทิสติก

                พฤติกรรมที่พบร่วมในเด็กออทิสติกนั้นมีด้วยกันหลายประการ  ดังนี้ :-

                1.ตอบสนองต่อเสียงรอบตัวไม่เหมือนเด็กทั่วไป

                2.ไม่ค่อยเข้าใจ

                3.มีความลำบากในการพูดคุย

                4.ไม่เข้าใจสิ่งที่พบเห็น หรือได้ยิน

                5.มีปัญหาในการใช้ท่าทางในการสื่อความหมาย

                6.การใช้ประสาทสัมผัส  การรับรู้  และการดมกลิ่น

                7.มีการเคลื่อนไหวที่ซ้ำซาก

                8.ทักษะในการเคลื่อนไหวไม่ดี 

หลักในการฝึกสอน

                หลักในการฝึกสอนเด็กออทิสติกจะต้องทำดังนี้ :-

                1.แบ่งงานที่ต้องการฝึกเป็นขั้นตอน  จากง่ายไปยาก

                2.ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

                3.ตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง  ทำอย่างสม่ำเสมอ และอย่างต่อเนื่อง

                4.ชื่นชมให้รางวัลแก่เด็กเป็นระยะเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

                5.ลดการให้ความช่วยเหลือลง  เช่น  จากเดิมที่ต้องจับมือทำ  เปลี่ยนเป็นพยักหน้า และยิ้มให้เด็กแล้วให้เด็กหัดทำเอง

                6.สร้างบรรยากาศในการฝึกสอนที่ดี  ไม่เคร่งเครียด  จู้จี้  หงุดหงิด

                7.แสดงความรักกับเด็กอย่างตรงไปตรงมา  การแสดงความรักมากน้อยไม่ขึ้นกับผลงานที่เด็กทำได้มากน้อย  และมีความเชื่อมั่นต่อเด็กว่าเด็กต้องทำได้แน่นอน

 

การจัดการศึกษาเฉพาะตัวเด็กออทิสติก

                การจัดการศึกษาเฉพาะตัวเด็กออทิสติก  แบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือ

                ระยะที่  1  การเตรียมเด็กเข้าสถานศึกษา  การฝึกเด็กออทิสติกในด้านต่อไปนี้จะช่วยทำให้

    เด็กสามารถเข้าระบบการเรียนได้ง่ายขึ้น

                                    ด้านสังคม  เน้นสบตาทุกครั้งที่เรียกชื่อ  ฝึกมองตามสิ่งของ  กอด  ทักทาย 

         สวัสดี  ขอบคุณ  และขอโทษ

        ด้านภาษา   ฝึกให้เด็กรูจักชื่อสิ่งของที่อยู่รอบตัว  เช่น  อวัยวะในร่างกาย 

         สิ่งของ  คำกิริยา

                                   ด้านการช่วยเหลือตัวเอง  เช่น  แต่งตัว  ติดกระดุม  ใส่กางเกง  กินข้าวเอง  เป็นต้น

                                   ด้านพฤติกรรม  ฝึกให้ยอมรับ  และเลียนแบบท่าทาง  ทำตามคำสั่ง  มีสมาธิอยู่กับ

  สิ่งของ  จับดินสอได้  เล่นกับผู้อื่นได้

                ระยะที่  2  การเข้าเรียนในสถานศึกษาจะ ต้องมีการฝึกปรับพฤติกรรมกับนักปรับพฤติกรรม 

    หรือนักจิตวิทยา  นักกิจกรรมบำบัด  นักฝึกพูด  เพื่อให้เด็กสามารถสบตา 

    สื่อความหมาย  บอกความต้องการ  ทำตามคำสั่ง  ช่วยเหลือตนเอง  ควบคุม -

    ตนเองได้ดี  และนั่งสมาธิได้พอสมควร

                หากเมื่อเด็กออทิสติกสามารถปรับพฤติกรรมได้พอสมควรนั่นก็แสดงให้ทราบว่า  เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้แล้ว

 

 

----------------------

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital