ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่  7 พฤศจิกายน  2561 ถึงวันที่  27 พฤศจิกายน 2561
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 1171
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   เพศหญิง  อายุ  25 - 35  ปี (นับถึงวันสมัคร)   
2.  สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 
3.  มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์  เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power Point และสามารถใช้ระบบ Internet  และ  Intranet ได้
4.  สามารถทำงานนอกเวลา  และอยู่เวรได้
5.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
6.  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ
3)  สำเนาใบประกาศนียบัตร  จำนวน 1 ฉบับ
4)  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ
5)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6)  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน  100  บาท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุกอย่างต้องนำต้นฉบับจริงพร้อมสำเนามาแสดง
Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital