บุคลากรจ้างงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้น สาขาช่าง คหกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม
4. มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records)จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) 

 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital