ตำแหน่งนักนันทนาการ 3-5 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
      3.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
- สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
     3.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักนันทนาการ 
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาใบปริญญาบัตร, สำเนาใบประกอบวิชาชีพ อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)  
7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital