บุคลากรจ้างงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขานาเกลือ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
5. สามารถทำงานนอกเวลาได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถไปปฏิบัติงานที่นาเกลือได้
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
6. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital