บุคลากรชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานครัว ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 62 สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. มีความสามารถปรุงอาหารได้ รักการบริการ
4. สามารถทำงานนอกเวลา และอยู่เวรได้
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
6. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด 
 
 
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ
3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ
4.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital