พนักงานครัว (จ้างงาน) ฝ่ายโภชนาการ
เปิดรับตั้งแต่ 6 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 63 สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 40 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. มีความสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท ทั้งรสชาติ สีสัน และความน่ารับประทาน
5. มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
6. มีความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
8. มีความคล่องแคล่ว และว่องไว ในการปฏิบัติงาน
9. มีความเข้าใจ และสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
10. สามารถทำงานนอกเวลา และอยู่เวรได้
11. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานปรุงประกอบอาหารในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยฝึกงานในโรงพยาบาลมา
12. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital