ผู้ช่วยเภสัชกร 1-4 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปี  (นับถึงวันสมัคร) 
2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4. มีใจรักการบริการผู้ป่วย มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  ร่างกายแข็งแรง
6. ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3) สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน 100  บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital