ช่าง ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. เพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. ถ้ามีประสบการณ์ การทำงาน ด้านช่าง เช่น ช่างไม้, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเฟอร์นิเจอร์, ช่างเครื่องปรับอากาศ และจัดสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3) สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) สำเนาใบประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
5) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน 100  บาท
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital