จำหน่ายพัสดุชำรุด พัสดุเสื่อมคุณภาพและพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีขายทอดตลาด

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ และวันทำการพิจารณาของในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 5000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) สำหรับราคาที่เหลือ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระให้ครบจำนวนภายใน 5 วัน
หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นทางการมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลจะรับเงินมัดจำของนั้นไว้และผู้เสนอราคาจะมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital