สอบราคาซื้อรายการที่ 265 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมบู๊ทบาร์ดึงกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
สอบราคาซื้อ รายการที่ 6 รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 18 ระบบ LIS ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 263 ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจ ขนาด 5 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 262 ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจ ขนาด 10 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องตำบลศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2561 16/11/2560 16:00
ประกวดราคาซื้อรายการที่ รายการที่ 244 เครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/11/2560 16:00
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 16/11/2560 16:00
ประกวดราคาซื้อ รายการที่ 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2560 13:50
สอบราคาจ้างพร้อมติดตั้ง ป้ายอาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา พร้อมใช้งาน 09/11/2560 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (INFUSION PUMP) 09/11/2560 09:00
สอบราคาซื้อตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อชนิด Bio-Hazard class II 09/11/2560 09:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ 06/11/2560 13:30
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุ 31/10/2560 15:00
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย 31/10/2560 15:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 274 ชุดยูนิตทำฟัน ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31/10/2560 15:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 260 ชุดยูนิตทำฟัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31/10/2560 15:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 234 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 31/10/2560 15:00
ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ ปีงบประมาณ 2561 31/10/2560 15:00
สอบราคาจ้างทำประตูตะกั่วกำบังรังสีแบบบานเลื่อนอัตดนมัติพร้อมติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยและระบบเรียกคิวเข้ารับการตรวจอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน 27/10/2560 13:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 239 เครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 27/10/2560 13:00
สอบราคาจ้างรายการที่ 29 ค่าโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงระหว่างก่อสร้าง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 27/10/2560 13:00
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 25/10/2560 10:00
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2561 25/10/2560 10:00
สอบราคาซื้อรายการที่265 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมบู๊ทบาร์ดึงกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/10/2560 10:00
ประกวดราคาซื้อ รายการที่ 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2560 16:00
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เรื่องสอบราคาซื้อ รายการที่ 6 รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2560 16:00
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 18/10/2560 16:00
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2561 18/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 263 ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจ ขนาด 5 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
ประกวดราคาซื้อรายการที่ 268 ระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูง ชนิดตอนเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง(ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 262 ชุดหัวกล้องพร้อมกล้องส่องตรวจขนาด 10 มิลลิเมตร สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 232 เครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
การจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/10/2560 16:00
ประกวดราคาซื้อ รายการที่1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 242 เครื่องมือจำลองสัญญาณชีพ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่ 236 เครื่องตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อและความเร็วกระแสประสาท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อ รายการที่6 รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2561 09/10/2560 16:00
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ปีงบประมาณ 2561 09/10/2560 16:00
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS) ปีงบประมาณ 2561 09/10/2560 16:00
สอบราคาซื้อรายการที่4 ตู้นึ่งข้างใช้ระบบไฟฟ้า ขนาด 20 ชั้น ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/10/2560 16:00

 

Copyright ? 2017 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital