งานวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

DSC 4846

บุคคลคุณธรรมแห่งปี 2557

DSC 39762

พลังศรัทธาของผู้อุปการคุณ


นางถนอม กิ่งก้าน บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554


คุณสาลี่จั่นแก้ว บริจาคเงินจำนวน50,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ
โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ


คุณวินัย - คุณสอิ้งอยู่เย็นเจริญ บริจาคเงินจำนวน100,000บาทเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารเทพรัตน์การุญ โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รับมอบ

พระครูสุทธิคุณรังษี(ทองก้านบัว) บริจาคเงินจำนวน50,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้าง
อาคารเทพรัตน์การุญ โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รับมอบ


คุณบำรุงกมลวิจิตร บริจาคเงินจำนวน50,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ
โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ


คุณสำออยรัตนภิรมย์ บริจาคเงินจำนวน100,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

คุณศรีเวียงงามประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน100,000บาทเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารเทพรัตน์การุญ โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ


คุณน้ำเงินหุ่นศรี บริจาคเงินจำนวน100,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ
โดยมีคุณกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ


ศาสตราจารย์จารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการ
ของเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพ
ระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับมอบเงิน
จำนวน 1,000,000 บาท
จากนายซูซูมุ คาวากุชิ กรรมการผู้จัดการ และนายธารินทร์ จันทรวิสูตร กรรมการรองผู้จัดการ
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554


คุณจรัญ - คุณสัมฤทธิ์ ชะอุ่ม บริจาคเงิน 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
โดยมีคุณจารุพรรณ แดงนภาพรกุล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

นายกิมน้ำ จิรรัตนพิเชษฐ์ บริจาคชุดกรอเจาะกระดูกใบหน้าด้วยความเร็วสูง
จำนวน 1 ชุด และชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 10 รายการ
เป็นจำนวนเงิน 989,130 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
โดยมีนางสาวกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

พระครูวรคามคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร บริจาคเงิน 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โดยมีคุณศรวณีย์ ศรีสมโพธิ พยาบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554

 


พระครูสุนทรพัฒนาภิรม (ประสิทธิ์ ปรารมณ์) บริจาคเงิน 500,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี
โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ

คุณประทุม สุรารักษ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โดยมีคุณวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้รับมอบ

 

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553

 

โรงแรมซันบีมพัทยามอบเตียงบริจาคโลหิตจำนวน10เตียง
มูลค่า120,000บาทเพื่อใช้กิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

นายใจนางมาลินีพิมพ์สกุลบริจาคเงิน580,000บาท
เพื่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

คุณวิเวกตันติวงศ์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน5ชุดเครื่องปริ้นเตอร์
HP 10201เครื่อง
HUPจำนวน1ตัว
เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาแหลมฉบังมอบตู้เย็น1ตู้
ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

คุณโสภณแก้วมีศรีคุณธิปพลกาญจนนัติบริจาคเงิน100,000บาท
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

ร้านชวรัตน์เภสัชบริจาคนาฬิกา 30เรือน
เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

คุณประดิษฐ์จันทร์ไกรทองบริจาคเงิน100,000บาท
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

คุณพัชณีมีนรัตนาครบริจาคตู้เย็นมูลค่า15,300บาท
เพื่อใช้ในกิจการของตึกเมธานิวาตวงศ์ชั้น2

บริษัทค๊อกนิสประเทศไทยจำกัดบริจาคแชมพูจำนวน50ถัง
เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

Mr. TamuraYoshiroบริจาคเงิน40,000บาท
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

คุณสถิตบุลสุขบริจาคเงิน50,000บาทเพื่อบำรุงซ่อมแซมเรือนพักตากอากาศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดมอบเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันจำนวน5เครื่องมูลค่า3,000,000บาท
เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

 

คุณสุริยะ คุณอวยพรโพธิ์นาคบริจาคพัดลมจำนวน16ตัว
มูลค่า7,300บาทให้กับตึกสิริกิติ์ชั้น4

 

พระครูปริย์ตวราธรบริจาคเงิน2,000บาท
เพื่อใช้ในกิจการของตึกมหิดลอดุลยเดชชั้น7

 

บริษัท ศุภมิตรสโตร์ จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า

มูลค่า 55,000 บาท และพัดลม จำนวน 20 ตัว

เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

สโมสรไลออนส์ ชลบุรี บางแสน ภาค 310 ซี ประเทศไทย
บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง มูลค่า 260,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

สโมสรโรตารี่ บางรัก บริจาคเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย

ที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Joomla templates www.joomlashine.com